ลำปาง..สำนักงานเกษตรอำเภอ 13 อำเภอ เปิดให้บริการเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนการปลูกพืช ทุกวันถึง 15 พ.ค. 63 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 255 ครั้ง

นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งทีมงานหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่เปิดให้บริการเกษตรกรในการปรับปรุงทะเบียนปลูกพืชของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาการดำเนินงาน แนะนำแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ และพบปะพูดคุยกับเกษตรกรในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนการปลูกพืชในปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเน้นย้ำให้ทุกสำนักงานยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และคำแนะนำด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ได้เปิดให้บริการปกติ ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 63 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิเยียวยาจากผลกระทบโรคโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เพราะหากไม่มีการปรับปรุงสถานะในระบบติดต่อกัน 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ส่งผลให้สถานภาพเกษตรกรสิ้นสุดลง ทำให้ไม่สามารถรับสิทธิต่าง ๆ ได้ ซึ่งเกษตรกรสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.farmer.doae.go.th สำหรับเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม สามารถใช้แอปพลิเคชัน FARMBOOK เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตามรอบการผลิต โดยข้อมูลในการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องกรอกตามความเป็นจริง หากแจ้งข้อมูลเท็จจะมีความผิดตามกฎหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ