ผู้ว่าฯ พะเยา แนะนักดื่ม งด หรือ ลด เครื่ิองดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 168 ครั้ง

 

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกลุ่มผู้ดื่มสุราและผู้ติดสุรา เนื่องจากการดื่มสุราเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะถอนพิษสุราก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้

ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จึงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มประชาชนทั่วไป จากภาวะพิษของแอลกอฮอล์มีพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบอวัยวะภายในร่างกาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากติดเชื้อ อาจมีอาการรุนแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จึงไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุ่มผู้ดื่มสุรา ให้ลดละเลิกการดื่มสุรา เนื่องจากพิษของแอลกอฮอล์มีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ทำให้ตับถูกทำลาย ลดภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค หากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจมีอาการติดเชื้อรุนแรงมากกว่าคนในภาวะปกติ รวมถึงลดการตอบสนองต่อยารักษาภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากตั้งใจหยุดดื่มสุรา ให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือสถานที่ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการดื่มรวมถึงไม่ดื่มสุราในสาเหตุต่างๆ เช่น ท้อแท้ เบื่อหน่าย เศร้า เครียด และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง กรณีที่ต้องออกนอกที่พักอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ หรือภาระกิจจำเป็นอื่นๆ

กรณีสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับบริการคัดกรองตามมาตรฐานแนวทางการคัดกรองภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้พึงระลึกเสมอว่าในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเป็นผลจากการระบาดของโรค การใช้จ่ายในครอบครัวควรใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและไม่บั่นทอนต่อสุขภาพ

หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อแนะนำเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ไปปรึกษา ศูนย์ปัญหาสุรา 1413 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วนยาเสพติด 116

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ