จังหวัดแพร่ขานรับนโยบายมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค(ศปก.)ทุกระดับ

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 130 ครั้ง

นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 กระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เพื่อให้การกำกับดูแลตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดกิจกรรมมาตรการการควบคุมหลัก มาตรการเสริม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มาตรการควบคุมหลักหมายถึงมาตรการที่รองรับ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดและการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ฉบับที่ 1-11 มาตรการเสริมเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลักที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรม รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำให้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับคู่มือปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ