คณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน ประกาศแนวทางการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 317 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน ประกาศแนวทางการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เมื่อกักตัว ณ สถานที่กักตัวกลางครบตามเวลาแล้ว และเข้ามาในพื้นที่โดยยาพาหนะที่กระทรวงคมนาคมมอบหมาย ไม่ต้องเข้ามาตรการกักตัวของจังหวัด หากเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยตนเอง จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน และกักตัวในพื้นที่อีกเป็นเวลา 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน มีประกาศฉบับที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีแนวทางการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้

มาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดลำพูน สำหรับผู้ที่เดินทางที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ถูกแยกกักกัน หรือ คุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่กำหนดจากจังหวัดตันทาง และมีหนังสือรับรองจากจังหวัดต้นทางว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว

กรณีเดินทางโดยยานพาหนะที่กระทรวงคมนาคมมอบหมาย และส่งผู้เดินทางถึงจังหวัดลำพูน ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหนังสือรับรองการเดินทาง เพื่อใช้ประกอบการรายงานตัวของผู้เดินทางต่อนายอำเภอในเขตพื้นที่ โดยไม่ต้องกักตัว

กรณีเดินทางโดยรถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ หรือ เครื่องบิน เมื่อเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำพูน ให้ผู้เดินทางมารายงานตัวและแจ้งข้อมูลการเดินทางต่อนายอำเภอในเขตพื้นที่ และให้กักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดประสานจังหวัดต้นทาง เพื่อขอรายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะเดินทาง และประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และนายอำเภอ ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ โดยกำหนดให้นายอำเภอ มอบหมายผู้เกี่ยวข้องไปประเมินสภาพบ้าน หรือ สถานที่จะกักตัว ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ถูกักตัว และบุคคลในครอบครัว ออกคำสั่งกักตัวพร้อมมอบหมายผู้ที่มีหน้าที่ ดูแลเฝ้าระวังในการกักตัวตามเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีผู้ถูกกักตัวมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกจากสถานที่กักตัว ให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุญาตทั้งก่อนออกและกลับเข้ามาในสถานที่กักตัว และให้นายอำเภอแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ทราบทุกครั้ง เมื่อครบกำหนดกักตัว 14 วัน ให้นายอำเภอ มอบหมายผู้เกี่ยวข้องประเมินอาการ หากพบว่ามีอาการที่ต้องสงสัยให้ดำเนินการขยายระยะเวลากักตัวได้ตามความเหมาะสม หากไม่พบอาการที่ต้องสงสัย ให้นายอำเภอออกคำสั่งยกเลิกการกักตัวและออกหนังสือรับรองการกักตัวให้เมื่อมีการร้องขอ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ