จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19   เร่งติดตามกิจกรรมมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 231 ครั้ง

 

           วันที่ 13 พ.ค. 63 เวลา 14.30 น.ที่  ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยา  นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   มอบหมายให้ นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2563 เพื่อติดตามการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19 )ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการและคณะทำงาน 3 ชุด คือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา (ศปก.จ. พะเยา)  มีนายแพทย์กรกฤช  ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา     ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

             ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ณ  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3 ราย รักษาหาย 2 รายเสียชีวิต 1 ราย     และรับทราบสถานการณ์ผลการตรวจเฉพาะเรื่อง  ตามอำนาจหน้าที่ในกิจการที่ผ่อนปรน  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ  และการดำรงชีวิตรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2563 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19  ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา   ถึงระดับความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ  และการดำเนินชีวิต  การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อ   ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือระดับปานกลาง ส่วนผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติในระดับสูง    ห้างสรรพสินค้าเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต   ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสหกิจ ร้านอาหารเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือในระดับสูง  ตลาดนัด ตลาดสด ร้านเสริมสวยร้านแต่งผมหรือตัดผม ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือในระดับปานกลาง , กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในระดับสูง ส่วนผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือในระดับปานกลาง
              ที่ประชุมยังได้รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประกันตัวเพื่อสังเกตอาการ Local Quarantine จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จำนวน 57 ราย ครบกำหนดและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว 24 ราย  และสรุปยอดเงินบริจาคกองทุนสนับสนุนการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 113,798 บาท

                  สำหรับวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณามอบภารกิจ การตรวจเฉพาะเรื่อง ตามอำนาจหน้าที่ในกิจการผ่อนปรน  ให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขระยะที่ 2  และพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินทดรองการปฏิบัติราชการเชิงปฏิบัติการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  จังหวัดพะเยา  ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 1 9 ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 15,021 คน /วัน   วันละ 120 บาท งบประมาณ 1,802,520 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ