คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันรู้รักสามัคคี” เป็นวันสำคัญของชาติ

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 108 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันรู้รักสามัคคี” ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

“วันรู้รักสามัคคี” มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของความสามัคคี รู้จักหน้าที่ และส่งเสริมให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ แนวคิดการกำหนดวันรู้รักสามัคคีปรากฏขึ้นครั้งแรกในกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 โดยคำว่า “รู้ รัก สามัคคี” มีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้ สามารถขยายความได้ว่า 

“รู้” คือ การลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้วิธีการแก้ปัญหา 

“รัก” คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้ว จะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานด้วยความเต็มใจ 

และ “สามัคคี” คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงถึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจ เป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันชาติ ดังนั้น การกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันรู้รักสามัคคี” สามารถลำดับและดำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องให้ตระหนักถึงความสามัคคีนำไปสู่ความเป็นชาติ

การกำหนดให้มี “วันรู้รักสามัคคี” ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนและแสดงถึงการมีจิตใจเสียสละร่วมกัน ดำเนินการด้วยความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ