วันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันรู้รักสามัคคี”.....

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 371 ครั้ง

           ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันรู้รักสามัคคี” ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

          “วันรู้รักสามัคคี” มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของความสามัคคี รู้จักหน้าที่และส่งเสริมให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ แนวคิดการกำหนดวันรู้รักสามัคคีปรากฏขึ้นครั้งแรกในกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยคำว่า “รู้ รัก สามัคคี”            มีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้ สามารถขยายความได้ว่า “รู้” คือ การลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้วิธีการแก้ปัญหา “รัก” คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานด้วยความเต็มใจ และ “สามัคคี” คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงถึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจ เป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และเนื่องจากวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันชาติ ดังนั้น การกำหนดให้วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรู้รักสามัคคี สามารถลำดับและดำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องให้ตระหนักถึงความสามัคคีนำไปสู่ความเป็นชาติ

          ดังนั้น การกำหนดให้มีวันรู้รักสามัคคี ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชน และแสดงถึงการมีจิตใจเสียสละร่วมกันดำเนินการด้วยความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ