จังหวัดเชียงราย เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 298 ครั้ง

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีการเสนอ 693 โครงการเพื่อของบประมาณมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 เน้นหนักทางด้านการขุดลอกคลอง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และการซ่อมแซมประปาชุมชน

        นายสำเนียง  สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า  จากการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงราย ปี 2563 ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รายงานและติดตามสภาวะภัยแล้งมาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา พบว่าในพื้นที่ 15 อำเภอ จาก 18 อำเภอได้แก่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงแก่น อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงของอำเภอขุนตาล อำเภอพาน อำเภอเชียงแสน อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่จัน อำเภอป่าแดด และอำเภอแม่สาย รวม 75 ตำบล 672 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 70,096 คน 28,471 ครอบครัว พื้นที่ทำการเกษตรนาข้าว 220,468 ไร่ พืชไร่ 25,439 ไร่ พืชสวน 1,164 ไร่ และบ่อปลา 361 บ่อ
     สำหรับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 63 มีการเสนอของบประมาณไปยังสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือ สนช. เพื่อมาดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 144 แห่งของจังหวัดเชียงราย มีการนำเสนอโครงการของบประมาณ ประจำปี 2563 รวม 693 โครงการ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเน้นหนักไปทางด้านการขุดลอกคลอง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และการซ่อมแซมระบบประปาชุมชน เป็นต้น จัดหาน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคและด้านการเกษตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ