จังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 193 ครั้ง

เช้าวันนี้ (๑๘ พ.ค.๖๓) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่นได้ขอความร่วมมือจังหวัด ให้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจําในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และข้าราชการตํารวจ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดลําปาง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะอนุกรรมการกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

จังหวัดลําปาง ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล เรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อทําการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จํานวน ๔ ราย ได้แก่

๑. นายอนุวัตร พงษ์คุณากร นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลําปาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

๒. นายเอกฐสิทธิ์ กอบกํา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

๓. นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

๔. นายมนูญ สอนดี พนักงานเภสัชกรรม ส.๒ โรงพยาบาล เมืองปาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

 

และผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง เป็นข้าราชการพลเรือน ดีเด่นระดับจังหวัด จํานวน ๑๑ ราย ได้แก่

๑. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคํา ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๕

๒. นางจันทกานต์ ดวงมาลา ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

๓. นางสมจิตร ทองหล่ำ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒

๔. นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

๕. นางสาวจิตติมา กาบเย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

๖. นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

๗. นายสมคิด ปันทะสืบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญ การ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองลําปาง

๘ นางสาวพงศ์ผกา อุ่นแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลําปาง เขต ๒

๔. นางอําพรทิพย์ อุดทาโท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอกคําใต้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภองาว จังหวัดลําปาง

๑๐. นายบุญยัง เอี่ยมเทศ พนักงานคุมประพฤติ ชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง

๑๑. นายวิรัตน์ รัตน์สุภาพงศ์ สัตวแพทย์อาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ