ชาวบ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการส่งเสริม ปลูกพืชเมืองหนาว และไม้ผลอุตสาหกรรม สร้างรายได้ ทดแทนการปลูกพืชเสพติด อย่างยั่งยืน และยึดมั่นในการดูแลรักษาป่า สนองแนวพระราชดำริ ในหลวงรั

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 463 ครั้ง

               บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ที่มีประชากรในพื้นที่ เป็นกลุ่มชาติพันธ์กระเหรี่ยงและม้ง เมื่อปี พ.ศ. 2523  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทอดพระเนตรเห็นท้องทุ่งที่เป็นไร่ฝิ่นจำนวนมาก พระองค์ท่านจึงทรงมีพระราชดำริให้   ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ใช้ท้องทุ่งแห่งนี้ เป็นสถานที่ทดลองและขยายพันธ์พืช สำหรับเกษตรกรบนที่สูง เช่น กาแฟ ข้าวไร่  ไม้ผลเมืองหนาว พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ  ปรับปรุงพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมขยายพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสู่เกษตรกร ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์    
            ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ได้สนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน ในการ วิจัยเทคโนโลยี ปรับปรุง   พันธุ์พืชเมืองหนาว และกึ่งเมืองหนาว เช่น พีช พลับ  สตอเบอร์รี  เกาลัด  ไม้ผลอุตสาหกรรม ได้แก่ มะคาเดเมีย  กาแฟอาราบิก้า      ชาจีน และชาน้ำมัน  พืชผักสมุนไพร เครื่องเทศ และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ ซิมบิเดียม และเฟิร์น โดยจ้างงานคนในชุมชนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเมืองหนาว และนำผลผลิตส่งให้โครงการหลวงจัดจำหน่าย  สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
                นอกจากนี้ ชาวขุนวาง ยังมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสอากาศหนาว ชมความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย  ชมต้นบ๊วย มะคาดีเมีย ที่ทรงปลูก  รถยนต์ทรงงาน  และความสวยงามแปลงไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว   ทำให้ชาวขุนวาง มีรายได้เพิ่ม สร้างความยั่งยืน สมดังพระปณิธาน ของในหลวงรั๙กาลที่ 9  ที่มุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย 
           กว่า 40 ปี ที่ทรงดูแลชาวบ้านที่นี่   ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถปลูกพืชเมืองหนาวสร้างรายได้ ส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น  ทำให้ชาวขุนวาง  ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยตั้งปณิธานว่า จะดำรงตน  อยู่แบบพอเพียง ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำ และจะสั่งสอนลูกหลาน ให้ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่านตลอดไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สทท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : สทท.เชียงใหม่
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ