จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพัฒนา Application เก็บข้อมูลผู้โดยสาร ทดแทนการกรอกแบบบันทึกการเดินทางเข้าออกพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 95 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพัฒนา Application เก็บข้อมูลผู้โดยสาร ทดแทนการกรอกแบบบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสาร และลดการสัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกคน จะต้องมีการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงใหม่ในแบบ ชม.1 และ ชม.2 ทุกราย หลังบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จะมีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสาร และเก็บเอกสารส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้โดยสาร เพื่อให้ทีมสาธารณสุขที่อยู่ในหมู่บ้าน และตำบล เข้าไปตรวจสอบและติดตามในช่วงระหว่างการกักตัว ทั้ง 14 วัน หรือหากมาเพื่อภารกิจส่วนตัว สามารถเข้าพักที่ Local Quarantine ที่จังหวัดกำหนดโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปยังสถานที่อื่น เมื่อแล้วเสร็จภารกิจแล้วสามารถเดินทางกลับไปยังปลายทางได้โดยไม่ต้องรอครบ 14 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ซึ่งที่ผ่านมา หลังจากมีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ทำให้การกรอกแบบบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงใหม่ล่าช้า และก่อให้เกิดความแออัด จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมพัฒนา Application เก็บข้อมูลผู้โดยสาร ทดแทนการกรอกแบบ ชม.1 และ ชม.2 ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ก่อน โดยการสแกน QR CODE  กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวก ให้เกิดความรวดเร็วต่อผู้โดยสาร ผู้เดินทาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลดการสัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และเตรียมขยายผลไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟ ในระยะต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ