ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าเกษตรต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 352 ครั้ง

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ด้วยจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด เช่น กระเทียม หอมแดง มะม่วง ลำไย ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 104 พ.ศ. ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าเกษตรต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร

                ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ประกอบการับซื้อสินค้าเกษตรมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จังหวัดลำพูนจึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 

                1. ให้ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร กระเทียม หอมแดง มะม่วง ลำไย ในพื้นที่จังหวัดลำพูนแจ้งประกาศราคารับซื้อรายวัน ในช่วงเวลาตอนเช้าของทุกวัน และตลอดช่วงเวลาการรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก็บเกี่ยวผลผลิตและจำหน่าย  

                2. ให้ผู้ประกอบการับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อตามข้อ 1 โดยให้แสดงไว้ ณ สถานที่รับซื้อบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่รับซื้อนั้น การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคานั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ขนาดสูงไม่ต่ำกว่าสิบเชนติเมตร ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคารับซื้อต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ กรณีที่ราคารับซื้อสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์กับประเภท ชนิด คุณภาพ ชั้น ให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย หากมีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดราคารับซื้อ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

                3. จังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างใกล้ชิด หากพบเห็นผู้กระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

                4. หากเกษตรกร พบเห็นหรือกระทำความผิดตามประกาศฯ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าดังกล่าว ให้แจ้งไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดลำพูน อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-561489 หรือสายด่วน 1569

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ด้วยจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด เช่น กระเทียม หอมแดง มะม่วง ลำไย ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 104 พ.ศ. ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าเกษตรต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร

                ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ประกอบการับซื้อสินค้าเกษตรมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จังหวัดลำพูนจึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 

                1. ให้ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร กระเทียม หอมแดง มะม่วง ลำไย ในพื้นที่จังหวัดลำพูนแจ้งประกาศราคารับซื้อรายวัน ในช่วงเวลาตอนเช้าของทุกวัน และตลอดช่วงเวลาการรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก็บเกี่ยวผลผลิตและจำหน่าย  

                2. ให้ผู้ประกอบการับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อตามข้อ 1 โดยให้แสดงไว้ ณ สถานที่รับซื้อบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่รับซื้อนั้น การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคานั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ขนาดสูงไม่ต่ำกว่าสิบเชนติเมตร ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคารับซื้อต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ กรณีที่ราคารับซื้อสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์กับประเภท ชนิด คุณภาพ ชั้น ให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย หากมีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดราคารับซื้อ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

                3. จังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างใกล้ชิด หากพบเห็นผู้กระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

                4. หากเกษตรกร พบเห็นหรือกระทำความผิดตามประกาศฯ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าดังกล่าว ให้แจ้งไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดลำพูน อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-561489 หรือสายด่วน 1569

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ