กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย พื้นที่อำเภอแม่จริม และอำเภอเชียงกลาง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 191 ครั้ง

        เช้าวันนี้ (20 พ.ค.63) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอแม่จริม ด้วยสถานการณ์อุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) เนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน มีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อีก 1 ฉบับในพื้นที่อำภอเชียงกลาง กรณีภัยแล้งพื้นที่ ตำบลเชียงกลาง หมู่ที่ 6,7,8,9,12,13 ตำบลพญาแก้ว หมู่ที่ 5,6 รวม 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน และภัยตังกล่าวยังไม่ยุติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
   เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนอื่นที่กี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐนตรี ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป โดยประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ