กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนได้ดื่มนม 260 วันต่อปีการศึกษา

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 68 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้โรงเรียน ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกระทรวงศึกษาจะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนได้ดื่มนมจำนวน 260 วันต่อปีการศึกษา และจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้เด็กเล็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน จำนวน 200 วันต่อปีการศึกษา โดยอุดหนุนเงินอัตรา 20 บาท ต่อคนต่อวัน

สำหรับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้โรงเรียนดำเนินการจัดให้นักเรียนในกำกับดูแล ได้ดื่มนมชนิด ยู เอช ที ทั้งในกลุ่มโรงเรียนที่กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  รวมทั้งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น เช่น จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือสลับวันมาเรียน โดยให้โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้บริโภคนม ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและเริ่มทดลองระบบการเรียนผ่านออนแอร์และออนไลน์ โดยออนแอร์คือการเรียนทางไกลผ่านช่องรายการโทรทัศน์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) สำหรับนักเรียนปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะใช้การเรียนผ่าน DLTV ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ โดยย้ำว่า ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 เป็นการเตรียมความพร้อมทดสอบระบบ โดยให้โรงเรียนต่างๆ ทำการสำรวจและติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นำมาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม /.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ