นายกรัฐมนตรีย้ำผลกระทบจากโควิด-19 การใช้งบประมาณต้องรอบคอบ โดยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัว 14 วัน

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 49 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน และทุกภาคส่วน ทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดและการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนขาดรายได้ รัฐบาลต้องรักษาเศรษฐกิจภายในประเทศ ช่วยเหลือเยียวยา ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ SME ผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไปให้กลับมามีรายได้ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย โดยยืนยันว่า รัฐบาลพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงผลกระทบทุกมิติ

โดยที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 (ศบค.)   ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการแยก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของบุคคล โดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบกลางได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณกำหนด 

และรัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ต้องกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) โดยมอบหมายหน่วยงานให้รับผิดชอบทั้งกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม จัดหาที่พัก อาหาร และยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วโลก โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้บุคคลมีสิทธิได้รับการปกป้องและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ