รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์ที่จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 126 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์ ร่วมฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจ
          วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่ 2 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ นายวรพจน์  เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  นายชนินทร์ แก่นหิรัญ  กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรือโท ดร.ชำนาญ  ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจากภาคราชการและผู้ประกอบการนักธุรกิจส่งออกสินค้าทางเรือ
         นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในการตรวจเยี่ยม และพบปะกับภาคราชการและผู้ประกอบการ ในการพัฒนาหาแนวทางผลักดันศักยภาพท่าเรือพาณิชย์ที่เชียงแสน และที่เชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใช้พื้นที่ของท่าเรือพาณิชย์ทั้ง 2 แห่ง คือท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน และท่าเรือพาณิชย์เชียงของ อำเภอเชียงของ ให้มากเกิดประโยชน์ของทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ของประเทศไทย จากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ จีนตอนใต้  ประเทศเมียนมา และประเทศลาว ได้ เข้ามาร่วมลงทุนทำให้เกิดการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับ ในส่วนของการที่ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ได้เรียกร้อง ขอให้มีการติดตั้งเครนขนาดใหญ่สำหรับยกตู้สินค้า ใน เบื้องต้นจะดำเนินการขอเช่าเครนนำมาใช้งานได้จากนั้นก็จะต้องของบประมาณมาสนับสนุนในอนาคตต่อไประยะเริ่มต้นจะทำการเช่าเครนนำมายกตู้สินค้าให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ก่อน จากนั้นขอให้ตั้งคณะทำงานมาศึกษาหาข้อสรุป และข้อตกลงร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำธุรกิจการส่งออกสินค้าภายใต้กฏหมาย ข้อระเบียบต่างๆให้ถูกต้องให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี การขนส่งทางน้ำจากจีนตอนใต้ซึ่งเป็นการขนส่งออกสินค้าของไทยด้วยระบบตู้สินค้า เส้นทางท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  ท่าเรือกวนเหล่ย ประเทศจีน ประเภทสินค้าที่ส่งออกไปที่จำเป็นต้องมีพิธีสาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตร อาหารทะเลแช่แข็ง และเม็ดพลาสติก ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และพาณิชย์จังหวัด แนวทางการดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลักดันให้เกิดพิธีสารในการส่งออกสินค้าของไทยผ่านแม่น้ำโขง การท่าเรือพาณิชย์ จัดหาเครื่องมือทุ่นแรงเพื่อให้บริการแก้ผู้ประกอบการส่งออก ได้แก่ เครนยกตู้สินค้า ภายใต้พิธีสารการนำเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีน  การจัดทำความตกลงในรูปแบบพิธีสาร ซึ่งพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้า 

       ทางด้านนายอนุรัตน์  อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนางสาวผกายมาศ  เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมรับฟังและได้เสนอข้อคิดเห็นความต้องการของผู้ประกอบการได้ร้องขอ คือ ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ต้องการเครนขนาดใหญ่ สำหรับใช้ยกตู้สินค้า และให้ภาคราชการช่วยเหลือปัญหาทางด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าไปจีน ด้วยระบบพิธีสาร ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ดำเนินการกิจการ
              ส่วนนางสาวผกายมาศ  เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทางภาคเอกชนต้องการให้ภาคส่วนราชการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือเชียงแสน ทางด้านขนส่งสินค้าทางน้ำที่ใกล้ประเทศจีนตอนใต้มีค่าต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด และร่วมผลักดันท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนด้านการบริการเพิ่มมีความต้องการเครนสำหรับยกตู้สินค้าลงเรือ และทางด้านพิธีสารเป็นการขนส่งออกพืชผลไม้ของประเทศไทยไปเข้าสู่จีน จะทำให้เป็นด่านที่สำคัญสูงสุดของประเทศไทย ที่ท่าเรือพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย ในการขนส่งสินค้าเข้าสู่จีนตอนใต้ไปที่มณฑลยูนนาน ห้วยโจ และเสฉวน โดยที่ท่าเรือกวนเหล่ย เป็นท่าเรือในจีนที่สามารถเดินเรือพาณิชย์เชียงแสน มีความพร้อมรองรับจากไทย มีห้องเย็นและเครน รองรับอาหารแช่แข็งจากประเทศไทย รวมทั้งอาหารทะเลผักผลไม้จากจังหวัดเชียงราย ได้แก่ สับปะรดภูแล และส้มโอเวียงแก่น เป็นที่ต้องการของคนจีน และมีผลไม้จากจังหวัดอื่นๆ เช่น มังคุด ทะเรียน มะขวามหวานจากเพชรบูรณ์ เป็นต้น คาดการณ์ว่าถ้าได้รับการพัฒนาสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้ท่าเรือเชียงแสนเป็นฐานที่ผลิกผันทำให้ทางด้านเศรษฐกิจดีขึ้น ภายหลังหมดปัญหา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19จากการคลี่คลายและการผ่อนปรนตามมาตรการแล้วยังทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นด่านนำรองในเรื่องของการฟื้นทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะสินค้าไทยและเพื่อนบ้านของไทยและต้องการให้รัฐบาลได้พิจารณาเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและทันต่อเหตุการณ์เพื่อกระตุ้นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของไทยทางด้านการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนต้องการ ซึ่งสินค้าไทยมีคุณภาพดีจะต้องบรรจุในตู้คอนเน้นเนอร์และส่งตรงไปด่านท่าเรือกวนเหล่ย ซึ่งเป็นด่านที่สำคัญมีระบบรองรับการขนส่งตู้แช่แข็งเข้าไปประเทศจีนตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกผลไม้ของประเทศไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ