เกษตรจังหวัดน่าน อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยการผลิตการเกษตร และจัดการผลผลิตสินค้าแบบครบวงจร(ข้าวอินทรีย์)

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 44 ครั้ง

     นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายกฤษณศักดิ์ เทพจันทร์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยการผลิตการเกษตร (ภายใต้โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563) ในกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจัดการผลผลิตสินค้าแบบครบวงจร(ข้าวอินทรีย์)โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ราย ณ หอประชุมบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา
     โดยได้แนะนำให้ความรู้เรื่องข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติไม่ใช้วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม หรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญในทุกขั้นตอนการผลิตและการแปรรูป พร้อมกับชี้แจงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐฯ ในการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID- 19 ในการขึ้นทะเบียนเกษตร(ทบก.)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ