สนง.สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพการเกษตรของสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดต่างๆ และการกระจายผลผลิตทางออนไลน์

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 379 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการเตรียมกระจายผลผลิตการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง โดยมีเกษตรกร หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

            นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระจายผลผลิต ซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดในการช่วยกระจายผลผลิตทางช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการวางแผนการกระจายผลผลิตในอนาคตให้มีความยั่งยืนต่อไป ทั้งการหาเครือข่าย เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ความต้องการของผู้บริโภค และสภาพทางเศรษฐกิจ

            ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรค ของผลผลิตชนิดพืช ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ และกระเทียม โดยที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดต่างๆ การกระจายผลไม้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลาดออนไลน์ และการจัดงานEvent แสดงสินค้าในอนาคต เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ