จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาชนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 576 ครั้ง

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาชนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย   โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  กำหนดจัดทำโครงการเยาวชนตันแบบ ด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญ กับเยาวชนตันแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะเป็นการพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรมโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 2 ปี  และยุทธศาสตร์  ระทรวงวัฒนธรรม 2 ปี ซึ่งมีเป้หมายเพื่อสร้างคนดีที่สังคม คาดหวัง  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ สำนึกรักบ้านเกิด และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย  สามารถเล่นดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะการแสดงอย่างน้อย 1 ชนิด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  จะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนตันแบบด้านดนตรีไทย จากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอุตมศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ

ในการนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงขอเชิญชวนให้เยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ปฏิบัติตาม วิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมส่งข้อมูลประวัติและผลงานมายังสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่ 31 มกราม 2563  สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม) โทรศัพท์ 053-614417  หรือ 081-874-2148

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ