จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจังหวัดโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 224 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจังหวัดโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต

         นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน และร่วมกันต่อต้านการทุจริตในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ อันได้แก่ มาตรการการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันรับสินบน มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตเป็นต้น

          ทางด้านนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคม ที่มีคุณภาพ พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ เชียงราย เมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล ในจังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ