ปศุสัตว์แม่ลาน้อย เตรียมต่อยอดวิสาหกิจชุมชน “โคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน”

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 161 ครั้ง

นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยนายกรจรัส ยะอูด เจ้าพนักงานสัตวบาลฯ กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไชยยศ แจ้งใจ เจ้าพนักงานสัตวบาลโครงการหลวงแม่ลาน้อย ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน บ้านท่าผาปุ้ม-บ้านแม่เตี๋ย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เพื่อติดตามลูกโค ธกค.แก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน เพศเมียที่อายุครบ 18 เดือน เตรียมความพร้อมต่อยอดลูกโคเพศเมียจากธกค. แก้จน (รายละ 5 ตัว) ปี 2561 จำนวน 10 ตัว ให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย โดยในการประชุมครั้งนี้มีเกษตรกรมาสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งประเมินราคาลูกโค ธกค.แก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนอายุครบ 18 เดือน เพศผู้ จำนวน 9 ตัวขออนุมัติจำหน่ายนำเงิน ส่งคืนเข้ากองทุนธกค.แก้จนฯ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ