กกต.ลำปาง นำผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้ง

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 285 ครั้ง

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แทนตําแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุม ๓ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกคน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

นาย ฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ลําปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ.๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ กําหนดวันเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอําเภอสบปราบ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การหาเสียงของผู้สมัครฯและพรรคการเมือง มีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง จึงได้จัด โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑)เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒)เพื่อสร้างการยอมรับ รู้แพ้ ผู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี รักษาความเป็นมิตร ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทําผิด กฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ