สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 193 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

นางกัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ออกประกาศ เรื่องการจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ 04006/1790 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) เป็นโรงเรียนเอกเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นตันไป โดยมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ ตั้งอยู่หมู่บ้านเด่น หมู่ 8 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บนที่ดินราชพัสดุทะเบียนเลขที่ ชม.1382 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ