สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดลำพูน ในสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 276 ครั้ง

วันนี้(27 พฤษภาคม 2563) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดลำพูน ในสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563 และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน (คจสจ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางกัลยา ใหญ่ประสาน นายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน/ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และหาแนวทางความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันต่อไป โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนที่ผ่านมา ในปี 2562 ได้มีการขับเคลื่อนอยู่ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.)การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมประเด็นสานพลังการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, 2.)การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมประเด็น การสร้างสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่าและมีความสุข 3.)การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมประเด็น ความมั่นคงทางอาหารในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ใช้มาตรการป้องกันโรคติดต่อ โดยเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ต้านภัยโควิด-19 โดยมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน

          นางกัลยา ใหญ่ประสาน นายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน/ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสมัชชาสุขภาพ พ.ศ. 2550 ในฐานะ “ธรรมนูญสุขภาพของประเทศไทย” โดยการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ ตามมาตรา 40 ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพให้เป็นไปตามหลัดเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนด ซึ่งจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัด มาตั้งแต่ปี 2545 โดยในปี 2563 เป็นปีที่ 7 ที่มีการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคมเป็นหลัก ทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการสำคัญ

          ทั้งนี้ สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการ “การพัฒนา และขัยเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน ปี 2563”  (สู่เมืองวิถีหน้าหมู่) จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเกิดผลเชิงรูปธรรม

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การชี้แจงวัตถุประสงค์ และนำเสนอบทเรียน การขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในปีที่ผ่านมา และการจัดโครงการ ในปี 2563 โดยฝ่ายวิชาการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน, การแลกเปลี่ยนแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน ในสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ