เกษตร จ.ลำปาง นำวิทยากรหมอพืช จัดอบรมการผลิตพืชผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ได้มาตรฐาน แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 182 ครั้ง

     ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอห้างฉัตร หมู่ 4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หลักสูตรส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามโครงการ ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบพัฒนาจังหวัดลำปาง

     โดยในครั้งนี้ มีน.ส.สวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และทีมวิทยากรหมอพืชจังหวัดลำปาง ร่วมให้ความรู้ ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย

     ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้บริโภค ยังคงมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผัก ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกรบางส่วนมีความต้องการที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย แต่บางรายยังขาดความรู้ และทักษะในการผลิต ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาเกษตรกรกรให้สามารถผลิต และจัดการสินค้าเกษตรได้ตามความต้องการของตลาดต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ