ธกส.น่าน แจ้งเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 สามารถตรวจเช็คสถานะ รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรได้แล้ว

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 189 ครั้ง

      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน่าน แจ้งเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 สามารถตรวจเช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรได้แล้ว และสามารถยื่นอุทธรณ์หากไม่ได้รับสิทธิ์ ได้ตามประกาศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เกษตรกรปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 (ภายใน 30 เม.ย. 63) 1. เช็คสิทธิ์ เว็บไซต์ www.moac.go.th กดตรวจสอบ หากไครับสิทธิ์ให้รอรับเงิน 2.อุทธรณ์ (ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63) กลุ่มที่ 2 เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลปลูกพืช (ระหว่าง 1-15 พ.ค.63) 1.เช็คสิทธิ์ เว็บไซค์ www.moac.go.th เริ่มเช็คได้ 27 พ.ค. 63 เป็นต้นไป  2.อุทธรณ์ 31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

      ทั้งนี้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ได้จาก 8 หน่วยงาน ดังนี้  1. สำนักงานเกษตรอำเภอ  2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด 3.สำนักงานปศุสัตว์อำเคอและจังหวัด 4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน 5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายกาดที่ 1-4 6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด 7.การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา) 8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิ.ย.63 โดยนำเอกสารประกอบอุทธรณ์ดังนี้ 1.บัตรประชาชน/หลักฐานการมอบอำนาจ 2.แบบรับเรื่องอุทธรณ์ ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซค์ www.moac.go.th ภายใน 8 วัน นับจากการยื่นอุทธรณ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ