รอง ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนบ้านปงคอบ

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 138 ครั้ง

นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ไปยังสถานที่ก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ “ฝายแม่มอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมพบปะเยี่ยมให้กำลังกลุ่มตัวแทนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ

จากสภาพปัญหาในอดีตของชาวบ้าน ชุมชนบ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และปัญหาน้ำท่วมน้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝน เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งแทบจะทุกปี ชาวบ้านต่างต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อีกทั้งปัญหาภัยแล้งยังได้ส่งผลกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ทั้งหมู วัว ควาย ซึ่งชาวบ้านต้องเดินทางออกไปหาน้ำจากแหล่งน้ำต่างพื้นที่ นำมาให้กับสัตว์เลี้ยงที่ทำการเลี้ยงไว้ได้ดื่มกิน ทำให้ต้องได้รับความลำบากและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านบ้านปงคอบ ได้ร่วมกันถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการ “ฝายแม่มอน” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 รับโครงการ “ฝายแม่มอน" ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้มีการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเมื่อปี 2521 แต่เนื่องจากฝายแม่มอนได้มีการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมตัวฝายน้ำล้นถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหาย ส่วนบริเวณหน้าฝายตัวเขื่อนหลัก มีตะกอนตกค้างเป็นจำนวนมากทำให้ตื้นเขินกักเก็บน้ำได้น้อยลง ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ทางจังหวัดลำปาง จึงได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ “ฝายแม่มอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยการซ่อมแซมครั้งนี้ มีหน่วยงานโครงการชลประทานลำปาง เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบและดำเนินการ ซึ่งจะทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่มอนฯ ให้ใหม่ ตามรูปแบบในลักษณะของกล่องลวดตาข่ายเหล็กถัก เคลือบสังกะสี (GABIONS) ภายในบรรจุหินใหญ่วางเรียงซ้อนกันให้มีขนาดความกว้างประมาณ 35 เมตร สูงประมาณ 3.91 เมตร พร้อมก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง (MATTRESS) ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา รวมยาวกว่า 1 กิโลเมตร

นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการซ่อมแซมฝายแม่มอนฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้บรรจุอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ใช้งบพัฒนาจังหวัดกว่า 7,500,000 บาท ในการดำเนินการพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมฝายแม่มอนฯ  โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 และคาดว่าโดครงการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน สิงหาคม 2563 นี้ ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือสนับสนุน ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรได้มากกว่า 2,500 ไร่ เกษตรกรกว่า 1,500 ครัวเรือน ใน 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ของอำเภอแจ้ห่ม ทั้งบ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร และชุมชนบ้านสบสุก ตำบลแม่สุก จะมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

โอกาสนี้ ตัวแทนประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตท้องที่ทั้ง 2 ตำบล ได้ร่วมกันออกมากล่าวถึงความต้องการที่ทางชุมชนพื้นที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งการขุดลอกหน้าฝาย การจัดทำแก้มลิงและสร้างอ่างกักเก็บน้ำในลำห้วยแม่มอน พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ชุมชนได้รับพระราชทานโครงการ “ฝายแม่มอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ว่า นับจากอดีตกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ของอำเภอแจ้ห่ม ต่างได้รับประโยชน์จากตัวโครงการฝายแม่มอนฯ มาโดยตลอด นับแต่รุ่นพ่อ-แม่ ซึ่งได้ช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่ได้มีแหล่งน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โดยชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้ง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด รวมถึงพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ ซึ่งหลังจากนี้เมื่อการซ่อมแซมฝายแม่มอนฯ แล้วเสร็จชาวบ้านในชุมชนพื้นที่จะได้ร่วมกันบริหารจัดการ การใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง พร้อมจะช่วยกันดูแลรักษาให้ “ฝายแม่มอนฯ” ได้คงอยู่เป็นแหล่งน้ำคู่กับชุมชนตลอดไป


ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ