สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดประชุมการบริหารองค์กรแบบ Matrix ของโรงเรียน ขนาดเล็ก

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 120 ครั้ง

   นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารองค์กรแบบ Matrix ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (สพป.น่าน เขต 1) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด(สพป.น่าน เขต 1) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน
  
   จากการประชุมได้ระดมความคิดเห็นจากตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน และนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ