จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 394 ครั้ง

              จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563 ประจำปี 2563  เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากลำบาก และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก

              วันนี้ ( 29 พฤษภาคม 2563 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวถวายผ้าป่า

           กองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2522  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบาก และขาดโอกาส ให้ได้การพัฒนาทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงรับกองทุนดังกล่าวไว้ในพระราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดลำพูน มีเงินทั้งสิ้น 2,081,793.23 บาท ในปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้เชิญชวนผู้มีจิตกุศลทำบุญสมทบทุนตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีจำนวนจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,638 บาท ซึ่งจะสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทของส่วนกลาง นำเงินเข้าฝากในบัญชีกองทุนฯของจังหวัด และช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กเยาวชนในจังหวัดลำพูน ต่อไป .     

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ