กองทุนพัฒนามือแรงงาน ให้กู้ยืมเงินแก่สถานประกอบกิจการที่ทำสัญญาการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563 ดอกเบี้ย 0%

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 150 ครั้ง

   นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา28 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและมาตรา 28(2) บัญญัติให้จ่ายเงินกองทุนเพื่อให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้สิทธิในการกู้ยืม ประกอบด้วยผู้ดำเนินการฝึก ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เป็นลูกหนี้กองทุน โดยีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไปยกเว้นภาษีได้ร้อยละร้อย จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมหรือทดสอบนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มผลผลิต แรงงานลดต้นทุนการผลิต ผู้ที่ทำสัญญาการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563 พิเศษดอกเบี้ย 0% โดยยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึง 15 กรกฎาคม 2563

   หากประสงค์ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง สามารถติดต่อยื่นกู้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 493 หมู่ 6 บ้านใหม่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 054 466003-4 ต่อ 105

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ