จังหวัดลำพูน ผ่อนปรนอนุญาตให้ละหมาดวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตร์ ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามจุฬาราชมนตรี ประกาศ อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 133 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ผ่อนปรนอนุญาตให้ละหมาดวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตร์ ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามจุฬาราชมนตรี ประกาศ อย่างเคร่งครัด

จังหวัดลำพูน ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563) โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ สำหรับมัสยิดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ และที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ดังนี้

1. ให้มัสยิดจัดเตรียมพื้นที่เปิด เช่น ลานมัสยิดรวมถึงพื้นที่ในอาคารมัสยิด อาคารเรียนประจำมัสยิด ที่โล่งกว้าง หรือสนามกีฬาในชุมชน สำหรับละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ โดยให้ดำเนินมาตรการตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ ฉบับที่ 5/2563

2. ให้รีบปฏิบัติศาสนากิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ เมื่อเข้าเวลาและให้กระชับเวลาในการละหมาดและคุตบะห์ ไม่เกิน 20 นาที

3. หากมัสยิดใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ให้มัสยิดแจ้งสัปปุรุษละหมาดที่บ้าน ในลักษณะรวมกันเป็นครอบครัว จำกัดเฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้น โดยไม่ต้องอ่านคุตบะห์

และ 4.ให้มัสยิดงดการจัดเลี้ยงอาหารแกผู้มาร่วมละหมาดและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก เช่น การเยี่ยมญาติ การเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) และการจัดเลี้ยงอาหารในเคหสถาน หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค คำแนะนำของทางราชการ และประกาศจุฬาราชมนตรี อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พี่น้องมุสลิม สามารถดาวน์โหลดประกาศจุฬาราชมนตรีดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.moicovid.com หัวข้อ "หนังสือราชการ มท." และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรี อย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ