จนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ อ.แม่เมาะ ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านปงแท่น

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 170 ครั้ง

เจ้าหน้าที่คณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตชุมชนท้องที่บ้านปงแท่น อำเภอแม่เมาะ

นายคีรีวัฒน์  จันทร์มณี ผู้ช่วยคลังจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประเสริฐ  เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ร่วมปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก ทำการออกเยี่ยมเยือนพบปะกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนบ้านปงแท่น ตำบลจางเหนือ เพื่อตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พร้อมร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดในปีถัดไป เพื่อการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม สามารถช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้านได้อย่างทั่วถึง

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการ “ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน” ในเขตท้องที่บ้านปงแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางชุมชนพื้นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวนกว่า 15,000,000 บาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อีกจำนวน 5,000,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการ โดยมีหน่วยงานโครงการชลประทานลำปางเป็นผู้รับผิดชอบ ทำการจัดสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมเสริมต่อจากระบบคลองส่งน้ำที่มีอยู่แต่เดิม รวมระยะทางดำเนินการกว่า 1,600 เมตร ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพการจัดส่งน้ำจากแหล่งพื้นที่กักเก็บ “อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน” ส่งเข้าไปยังพื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำ 6 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่ 2 ตำบล ทั้งตำบลจางเหนือ และตำบลนาสัก

อย่างไรก็ตามจากการติดตามสภาพพื้นที่โครงการ ไปจนถึงบริเวณอ่างกักเก็บน้ำห้วยแม่เผียน พบว่าปัจจุบันสภาพตัวอ่าง ได้ถูกปล่อยปละละเลยมีต้นไม้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขึ้นตามบริเวณรอบสันอ่างอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจากการสอบถามชาวบ้านผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ทราบว่า แต่เดิมอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน เป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำบลนาสัก มีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ แต่ด้วยทางหน่วยงานไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียนจึงถูกปล่อยทิ้งร้าง ทำให้สิ่งปลูกสร้างหลายอย่างชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจนไม่สามารถใช้งานได้ เฉพาะอย่างยิ่งคลองส่งน้ำที่มีอยู่แต่เดิมได้ชำรุดไปกว่าครึ่ง จนไม่สามารถส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านได้อย่างเต็มที่ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน จึงได้ถูกถ่ายโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และได้มีการทำเรื่องร้องขอสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งการได้รับงบประมาณมาช่วยเหลือในครั้งนี้ ชาวบ้านผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความต้องการในเรื่องของน้ำเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำไร่ และปลูกพืชผักตามฤดูกาล

นายประเสริฐ  เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง กล่าวว่า โครงการ “อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน” ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2527 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ ทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของชุมชนพื้นที่ โดยมีระบบส่งน้ำยาวทั้งหมดประมาณ 3.3 กิโลเมตร ซึ่งโครงการ “อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน” ได้ถูกถ่ายโอนไปให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบมาตั้งแต่เมื่อปี 2546 ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านได้เหมือนแต่ก่อน โดยทางท้องที่ชุมชนได้ทำการร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุง ทางจังหวัดลำปางจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นงบพัฒนาจังหวัด และงบกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลงมาดำเนินช่วยเหลือทำการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำให้ใช้งานได้ เป็นระยะทางยาวกว่า 1.6 กิโลเมตร ซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จ ก็คาดว่าจะสามารถส่งน้ำจาก “อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน” ไปช่วยเหลือสนับสนุนครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรได้มากกว่า 3,000 ไร่ โดยจะมีชาวบ้านในเขตท้องที่ 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ทั้งตำบลจางเหนือ และตำบลนาสัก ได้รับประโยชน์

โอกาสนี้ นายสว่าง  จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้เป็นตัวแทนชาวบ้านชุมชนพื้นที่ ออกมากล่าวชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยหลังจากนี้ทางหน่วยงานท้องถิ่นจะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลพื้นที่ “อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน” ขึ้น และจะได้มีการระดมกลุ่มชาวบ้านผู้ใช้น้ำทั้ง 2 ตำบล เข้ามาช่วยกันพัฒนารอบบริเวณพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามแนวสันเขื่อนอ่างกักเก็บน้ำต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ