เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงแนวทางกรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้านเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 148 ครั้ง

วานนี้ (29 พ.ค. 63) นายอัครพล  ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร โดยได้ชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (WebEx) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอได้รับฟังการชี้แจงร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ