รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

ชื่อตำแหน่ง      ผู้ประกาศและรายงานข่าว

อัตราว่าง        1 อัตรา

ค่าตอบแทน     10,430.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย (ม.6)
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาม้ง (ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างชัดเจน)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ โทรศัพท์ 0 5327 6068

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัคร.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar