ประวัติความเป็นมา
 
 
 
 

 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

     
      โครงการขยายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำหรับภาคเหนือ มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2503 เรียกชื่อสมัยนั้น ว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตลำปาง
      ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง" ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2505
ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ลำปาง" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด และ ต่อมา พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง" รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน
      และ ในปี พ.ศ. 2540 จากการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 จึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง" ล่าสุด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง ได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดตัวเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ในนาม " สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ " จนถึงปัจจุบัน

 


สัญลักษณ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์

 

 สีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
ใช้ สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar