ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างพักข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ต ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Chiller) ดูเพิ่มเติม
5 เรือนจำจังหวัดลำพูน ดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตร ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประสงค์จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบล ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ขันโตก) เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ สปข.๓ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานอัยการจังหวัดฝางรับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ดูเพิ่มเติม
5 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน สวท.พะเยา ปฏิบัติราชการ ณ สวท. ดูเพิ่มเติม
6 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเย ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ฝ่ายบริหารวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กรมการศาสนา คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศานา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดูเพิ่มเติม
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษีรถ ดูเพิ่มเติม
4 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตและผู้ที่มารับบริการ ดูเพิ่มเติม
5 คณะสงฆ์อ.เมืองลำปาง และวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จัดโครงการผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ดูเพิ่มเติม
6 สำนักสถิติจังหวัดลำปาง จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ ในจ.ลำปาง ดูเพิ่มเติม
7 กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
2 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
3 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
4 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
5 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
6 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
7 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม