บทบาท หน้าที่
 
 
 
 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความบันเทิงเพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้กับพี่น้องประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถาบันต่างๆในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีภารกิจหลักคือ

1. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพื้นที่รับผิดชอบ
2. การประสานการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนงาน ระหว่างหน่วยงานของกรม ในราชการบริหารส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
3. การฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสื่อสารมวลชนตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สื่อหลัก ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ที่มีทั้งระบบ A.M. / F.M. จำนวน 10 สถานี รวม 17 คลื่นความถี่ มีสื่อวิทยุโทรทัศน์ 1 สถานี และมีเครือข่ายกระจายตามจังหวัดต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบอีก 7 สถานี

ในการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามภารกิจ นอกเหนือจากสื่อหลักที่ได้กล่าวมาแล้ว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังมีสื่ออื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ มวลชนสัมพันธ์ รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรประชาชน ตลอดจนการจัดสำรวจ ค้นคว้า วิจัย ด้านสื่อสารมวลชน

 

   

 

 

 


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar