จ.ลำปาง ประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี มีนายกฤษดา ทองจิบ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

สืบเนื่องจากจังหวัดลำปางได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี" เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดฉากทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) ตามกลุ่มภารกิจ (Cluster) 6 ประเด็น เมื่อวันที่ 11 และวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานที่สำคัญ/แผนที่นำทาง (Roadmap) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตามลำดับ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชนเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ และตัวแทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อสาธารณชน และรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ซึ่งได้มีกระบวนการจัดทำมาอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร/ผู้แทนส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดลำปางรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยมี ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar