น่าน-แขวงไชยบุรี จัดประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชายแดนไทย-ลาว

            ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนไทย-ลาว พร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นในวันนี้ 25 พ.ค. 2566 โดยมีวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี เป็นประธานร่วมในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี เข้าร่วมประชุม
            ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นในการจัดทำบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 โดยมีเนื้อหาพอสังเขป อาทิ การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทบทวนถึงการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผลการร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนค้าขาย การท่องเที่ยว การร่วมมือด้านสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเข้าร่วมงานบุญประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองฝ่าย มีการพัฒนาดีขึ้น การแสดงความยินดีต่อเจตจำนงของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่สนับสนุนด้านความสัมพันธ์ร่วมมือไทย-ลาว ลาว-ไทย ให้มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ การร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออก บริเวณชายแดน ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ความร่วมมือด้านแรงงาน การร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาสุขภาพตามความเหมาะสม ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมมือป้องกันไม่ให้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง และทำมาหากินล่วงล้ำตามชายแดนของอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายต้องแจ้งให้กันทราบ และร่วมแก้ไขอย่างรวดเร็ว การสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม เป็นต้น
             การลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศตามแนวชายไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี และในการประชุม ครั้งที่ 13 สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งถัดไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar