สปข.3 จัดงาน “PRD3 Open House : สานสัมพันธ์เครือข่าย”

สปข.3 จัดงาน “PRD3 Open House : สานสัมพันธ์เครือข่าย” ณ ห้องแสดง สทท.เชียงใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์กับ สปข.3 และร่วมกันขับเคลื่อนวาระสำคัญ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ สื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ ขยายผลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชน ผ่านกลุ่มไลน์ “สโมสรคนสื่อ สปข.3” ส่งตรงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้องเป็นประโยชน์ สู่พี่น้องสื่อมวลชน เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเสนอข่าวสารสู่ประชาชน

นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผอ.สปข.3 กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหน่วยงานคือการนำข้อมูลข่าวสารจาก “ภาครัฐและรัฐบาล” ไปยัง “ประชาชน” เปรียบเสมือนเป็นโฆษกของ 20 กระทรวง ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ระดับหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ที่มีความใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เสพสื่ออย่างรวดเร็วในยุค Digital Disruption สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารสู่“ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” ผ่าน 13 เว็บไซต์หน่วยงานเพจ Facebook 34 เพจ ที่มีผู้ติดตามเพจรวมทั้งหมดจำนวนมากกว่าล้านคน และเพลตฟอร์มล่าสุด TikTok ที่มียอดเข้าชม มากกว่า 17 ล้านครั้ง

ทั้งนี้ สปข.3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ทุกมิติ เพื่อการพัฒนาภูมิภาค ประเทศไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน และความสุขของประชาชนต่อไป”

#PRD3OpenHouse #สานสัมพันธ์เครือข่าย #สปข3 #กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar