ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร นำเสนอข่าวสารด้านสาธารณภัย ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และเครือข่ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 60 คน

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต สร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ และกระบวนการทำงานของ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด และส่วนราชการ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเตรียมพร้อมความเข้าใจในการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัย โดยเฉพาะเรื่องของวิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนสู่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติวางแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดยใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม หรือ JIC สปข.3 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะด้านสาธารณภัยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการสื่อสารให้ประชาชน การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะจัดทำข้อบ่งการสถานการณ์ฝุ่นควันกรณี ไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 2 วัน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการประชุมฯ ประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา “การจัดการศูนย์ข้อมูลร่วมในภาวะวิกฤต (JIC) : กรณีฝุ่นควัน PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่” โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา อาทิ กองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่” โดยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การสร้างความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติร่วมกัน การทบทวนและปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมโดยระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยไปสู่ประชาชน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar