ผลการประเมิน สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๗

👍👍 ผลการประเมิน สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ดำเนินการจัดประเมินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปซส.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๗ ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยม สวท. และ ส.ปชส.ภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาการให้บริการ การทำงาน และบุคลากร ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยคัดเลือกจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ สปข.๓ ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานเด่นตามเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว

🎉ผลการประเมิน ดังนี้

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ดีเด่น ระดับเขต

🔴รางวัลชนะเลิศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

🔴รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

🔴รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

🎉สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น ระดับภาค

🔴รางวัลชนะเลิศ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

🔴รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

🔴รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

อาจเป็นรูปภาพของ 29 คน และ ข้อความพูดว่า "ผลการประกวด สวท.ดีเด่น & ส.ปชส.ดีเด่น ประจำปี 2567 สถานีิพยุกรจายเลียแ่งประเ ยนแห้่งประเทศไทย จังหวัดล์ำ สวท.ดีเด่นระด ระดับ ระดับเขต Radio Thailand Lamphun ดีเด่น สถนีวิกยุกระฉายเสี่ยงแห่งประเทศไ 1 1 สวท.ลำพูน 】理、 2 สวท.เ สวท.เชียงใหม่ 3 สวท.ฝาง ส.ปชส.ดีเด่น ส.ปช ส. ดีเดน S ดับ ระดับภาค ภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1" ส.ปชส.ลำพูน 2 ส.ปชส. ส.ปชส.เชียงราย 3 ส.ปชส.ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต สำนักประชาสัมพับเ์เขท3ิกรประชา 3 กรมประชาสัมพันธ์"


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar