ครม. ไฟเขียว แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 รับ Next Normal

ครม. ไฟเขียว แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 รับ Next Normal ตั้งเป้าธุรกิจท่องเที่ยวครองสัดส่วน 25% ของจีดีพี

 

จากการประชุมคณะรับมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เห็นชอบประกาศใช้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี 66 - 70) หรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 ซึ่งจะเป็นกรอบการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ให้สอดรับกับความปกติถัดไป (Next Normal) โดยแผนมีระยะเวลา 5 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม มีเป้าหมายหลัก คือ การท่องเที่ยวไทยต้องมีความเข้มแข็ง และสมดุล ยกระดับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณค่าสูง และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พร้อมกำหนดตัวชี้วัดสำคัญในระยะ 5 ปี เช่น สัดส่วนจีดีพีด้านการท่องเที่ยวต่อจีดีพีประเทศไม่ต่ำกว่า 25%, จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียนเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย, ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 10 วัน และค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี เป็นต้น

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

 

อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า
https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/pfbid0np48UaVmq1SS1T14dLd6Yworojn16AGxatc6C4hobLNe8SfR65A23RoEjgTqrRNal


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar