🍀Conference of the Parties (COP 27) 🍀

COP คือ 🤔😧

Conference of the Parties เป็นการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ประกอบด้วย ผู้นำระดับโลก ผู้แทนองค์กร ผู้สังเกตการณ์ และสื่อมวลชน ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศ อียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พ.ย.65

♻️ความสำคัญของ COP เนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นในการประชุม COP21 เมื่อปี 2015 ณ กรุงปารีส 196 ประเทศได้ตกลงที่จะร่วมมือกันรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้ สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้เกิดข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ขึ้น✅ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions หรือ NDCs) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการลดการปล่อยมลพิษระดับชาติ

📌📌สำหรับ COP27 ทั้ง 200 ประเทศจะประกาศแผนการลดการปล่อยมลพิษภายในปี 2030 นอกจากนี้ ยังมีข้อตกลงเฉพาะเกี่ยวกับการเลิกใช้ถ่านหิน การเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะไฟฟ้า และคาดว่าจะมีการ ดำเนินการเพื่อปกป้องธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งฉันทามติเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ปารีสเมื่อปี 2015

📔รายงานล่าสุดของ UN ชี้ว่าแผน NDCs ปัจจุบัน ซึ่งรวมที่เสนอเข้ามาใหม่และที่แก้ไขปรับปรุงของ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรปและอีกกว่า 100 ประเทศ ยังไม่เพียงพอ เพราะมีผลให้การปล่อยก๊าซ เพิ่มขึ้น 16% ห่างไกลจากเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซลง 45% อีกมาก โดยเป้าหมายสำคัญ คือ ทำให้การปล่อยมลพิษสุทธิทั่วโลกเป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษ และรักษาระดับอุณหภูมิไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ประเทศต่างๆ จะถูกขอให้นำเสนอแผนการที่จะช่วยยกเลิกการใช้ถ่านหิน* การเร่งให้เปลี่ยนมา ใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น และการควบคุมการตัดไม้ทำลายป่า 🌳☘️🪴ปรับตัวเพื่อปกป้องชุมชนและธรรมชาติ รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศ ฟื้นฟูระบบนิเวศที่ได้รับ ความเสียหาย และป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M 2.5

🛎ยุทธศาสตร์ลดก๊าซเรือนกระจกของไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ในงานสัมมนาออนไลน์ Global Compact Network Thailand – (GCNT) Forum 2021 ภายใต้แนวคิด “A New Era of Accelerated Actions”การประชุมผู้นำธุรกิจไทยทั้ง จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสหประชาชาติ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า “ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงจากปัญหา climate change โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง” และเมื่อปี 2563 จาก Global Climate risk index 2020 ได้จัดให้ไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบระยะยาวจาก climate change มาเป็นอันดับที่ 9 ของโลก

✅โดยประเทศไทยได้วางroadmap เป้าหมายการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio – Circular – Green Economy Model (BCG Economy Model) เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว อันเป็นการต่อยอดจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย ที่เน้นสร้างการเจริญเติบโตที่สมดุล ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุป🚸⚠️

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญของไทยในการเข้าร่วมประชุม COP 27 ในครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตและมีการส่งเทคโนโลยี เงินทุนสนับสนุนเพื่อให้เกิดโครงการต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศร่วมกับสวิตเซอร์แลนด์ในการดำเนินProject ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะผลกระทบทางธรรมชาติจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา ทั้งนี้ตามการนำเสนอข่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่าประเทศไทยได้ประกาศสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 โดยร้องขอความร่วมมืออารยประเทศเข้ามาสนับสนุน เรื่องงบประมาณ และนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ

written by Tayat Theerakaew

อ้างอิง : 

https://cop27.eg/#/vision#goals

https://www.un.org/en/climatechange/cop27

https://climate-diplomacy.org/events/cop-27


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar